จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

💠 💠 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
💠 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO โดยมีนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการฯ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 กลุ่ม ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย(Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
💠 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงว่า การประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จำนวน 20 ท่าน ร่วมพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านขีดความสามารถ 2) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) ด้านนวัตกรรม 4) ด้านคุณค่า 5) ด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ 6) ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาด 7) ด้านเอกลักษณ์ 8) ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หรือทุนสร้างสรรค์ของพื้นที่ 9) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 10) ด้านบรรจุภัณฑ์ และ 11) ด้านตราสินค้า โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานในส่วนกลางต่อไป
💠 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ในปี 2565 เป็นการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาภายใต้โครงการ ให้มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 20 กลุ่ม มีศักยภาพและมีความโดดเด่นเฉพาะของแต่ละชุมชน ซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำผู้ประกอบการทุกท่านไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมในอนาคตต่อไป
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)