จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ “คบค.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ” กิจกรรม การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs

💠💠 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ “คบค.ร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ” กิจกรรม การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs
💠 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แบบบูรณาการ ณ ห้องเอ็มแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งมีกิจกรรมการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
1) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับ
1.1) การเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือของภาครัฐ ผ่านสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของสถาบันการเงินภาครัฐ โดย ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ผู้แทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้แทนจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1.2) การเข้าสู่ระบบบริการภาครัฐ ได้แก่ การขึ้นทะเบียน SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการส่งออก โดยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด การขึ้นทะเบียน OTOP โดยผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด การขอรับรอง มาตรฐาน อย. โดยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
1.3) การสนับสนุนความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ (แนะนำหลักสูตรการอบรมออนไลน์) โดยผู้แทนธนาคารออมสิน
2) การรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการของผู้ประกอบการ และตอบข้อซักถาม
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ และร่วมการประชุมชี้แจงการเข้าสู่ระบบบริการของภาครัฐ กรณีการขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบแนวคิด วิธีการ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)