พช.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565

💠 พช.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2565
💠 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30–12.00 น. ดร.รัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวกัญฐญา สีทับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุน และพนักงานกองทุน ร่วมประชุมปรึกษาหารือโดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาตามวาระประชุมฯ ดังนี้
1. สรุปรายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
3. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด ประจำปี งปม. 2565
4. เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ปี 2565
5. เป้าหมายการเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร ปี 2565
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งเรื่องดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ตามกำหนด จำนวน 4 อำเภอ (อำเภอ
อำเภอหนองฮี จำนวน 6 กลุ่ม, อำเภอโพนทราย จำนวน 9 กลุ่ม, อำเภอหนองพอก จำนวน 5 กลุ่ม และอำเภอโพนทอง จำนวน 5 กลุ่ม)
💠 @พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย…สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)