จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

💠💠 จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
💠 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) และพบปะให้กำลังใจผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครเข้ารับการคัดสรร ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
2) จัดระบบฐานข้อมูล (Profile) ที่จะใช้ในการดำเนินงาน เชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4) เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 ระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยคณะทำงานฯ จากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ
💠โดยในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรฯ 20 อำเภอ จำนวน 339 ผลิตภัณฑ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)