พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวภัชภิชา ชอบขาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสุขสันต์ สุราอามาตย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน, นางวรงค์พร มั่งมี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ทำการสำรวจการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายระบบและติดตั้งหม้อแปลงในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านรอบเมือง ตำบลรอบเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบลงทุนรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและรายการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่) เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงลงพื้นที่ฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังใหม่) ต่อไป
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)