พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี ๒๕๖๕

พช.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ (ประเด็นสิทธิ และอนามัยเจริญพันธุ์ในสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สตรีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ แม้ว่าการพัฒนาสตรีจะมีความก้าวหน้ากว่าในอดีต แต่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรีก็ยังเป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในสังคมยังนำไปสู่ปัญหาในการที่สตรีบางกลุ่มยังไม่ได้รับโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและสตรีพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม เป็นกลุ่มคนที่มีความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย นอกจากปัญหาในการดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากแล้ว ยังประสบปัญหาอื่นด้วย เช่น ปัญหาทางการศึกษา ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ จำเป็นต้องพึ่งพาหรือได้รับการดูแลจากครอบครัวหรือบุคคลอื่น ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ การถูกล่วงละเมิด รวมถึงปัญหาทัศนคติที่มีต่อเด็กและสตรีพิการ เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาสตรีพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็กพิการและสตรีพิการได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียม สามารถเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการ ได้จริง
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)