จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าคณะทำงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ชุดที่ ๒ พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, นายเดชา ปัญญะพงษ์ ผู้แทนหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, นางรัมภา เวียงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, นางจุฑามาศ กำจรเมนุกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด, นางบุญนิสา จันโทภาส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายธานี พันแสง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด (ศจพ.จ.) ได้มอบแนวทางและให้คำแนะนำกับทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง
จากนั้น คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ในมิติรายได้ ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อยู่ในบัญชี TPMAP Thai People Map and Analytics Platform พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อประสานงานต่อขอรับการช่วยเหลือตามลำดับต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และอำนวยความสะดวกการลงพื้นที่ ในครั้งนี้
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)