จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

💠💠 จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
💠วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษา และการบูรณาการการทำงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ โดยมีคณะทำงานฯ ร่วมลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ นายอำเภอ ผอ.ศป.ปส.อ. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และคณะกรรมการ ศป.ปส.อ. ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ สะท้อนปัญหาและบริบทการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการรับทราบแนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ด จากคณะทำงานฯ เพื่อนำไปขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และการบำบัดรักษาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
💠 ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
💠💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)