พช.ร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕

พช.ร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช.
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลเลิศรัฐ) ตามที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ผลงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้นำผลการการดำเนินงานเสนอผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลในประเภทที่สอดคล้องกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
๓. สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
๔. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุรศักดิ์ อักษรกุล) ได้มอบนโยบายและแนวทางให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ งานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ๔ ประเด็นการพัฒนากับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้
๑. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)