นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน แปลงพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” จ.ร้อยเอ็ด มุ่งสานต่อแนวพระราชดำริ และนโยบายสำคัญที่ของรัฐบาล

💠นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน แปลงพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” จ.ร้อยเอ็ด มุ่งสานต่อแนวพระราชดำริ และนโยบายสำคัญที่ของรัฐบาล
💠วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นทึ่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่แปลง (HLM) ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ดินร่วนปนทราย ของ น.ส.ชนาภา กุดหอม ม.3 ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โดยการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชำนาญ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการติดตาม และ ดร.เสกสรร สุทธิสงค์ ผู้แทนชมรมวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมช่างผู้ควบคุมงาน ได้เข้าร่วมติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย
โดยนายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร และทีม จนท.พช., นพต. ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนการการติดตามฯ ในครั้งนี้
ต่อจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมแปลง โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 แปลง ของ ดร.เสกสรร สุทธิสงค์ อ.สุวรรณภูมิ
โอกาสนี้นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ได้พบปะกับ เจ้าของแปลงครัวเรือนพัฒนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน โดยให้ยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด มีความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน และเป็นแปลงตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ ให้สามารถการพึ่งตนเองให้รู้จักสร้างทางรอดในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)