พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า AAR พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า AAR พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า AAR พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า AAR พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ในปีที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)