พช.ร้อยเอ็ด ประชุมทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ขับเคลื่อนโครงการ 1 ล้านบาท ตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564

💠 พช.ร้อยเอ็ด ประชุมทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ขับเคลื่อนโครงการ 1 ล้านบาท ตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564
💠 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย พร้อมด้วย นายศักดา ศิริแว่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณจัดสรร จำนวน หนึ่งล้านบาท ณ ที่ทำการศูนย์สารสนเทศ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1.อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้นำในชุมชน เรื่องการเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้มีชีวิต พิชิต Covid – 19
2.สนับสนุนวัสดุประจำฐานการเรียนรู้มีชีวิต พิชิต Covid – 19
จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย
1.ฐานเรียนรู้ 1 ตำบล 13 ถนนกินได้
2.ฐานเรียนรู้ หมูพร้อม , ผักพร้อม
3.ฐานเรียนรู้ เห็ดพร้อม แมลงพร้อม
4.ฐานเรียนรู้ ปลาพร้อม บัวแดงพร้อม
5.ฐานเรียนรู้ กบพร้อม
6.ฐานเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์พร้อม
7.ฐานการเรียนรู้ ไก่พร้อม/ไข่พร้อม
8.ฐานเรียนรู้ ผักชนะ
9.ฐานเรียนรู้ ผู้นำต้องทำก่อน (ผู้นำพร้อม)
10.ฐานการเรียนรู้ ตลาดแห่งน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตำบลดงครั่งน้อย “อาหารพร้อม”
3.อบรมผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 หัวข้อ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต พิชิต Covid – 19
ในการนี้ นางราณี วงศ์ลุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เพื่อใผู้นำชุมชนและคนในชุมชนมีความสามารถในการขับเคลื่อน บูรณาการงานสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ชุมชนมีการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
💠 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)