พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2564

💠พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2564
💠วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30– 16.30 น. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสาวพีรญา ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด และพนักงานกองทุน ร่วมประชุมโดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาตามวาระประชุมฯ ดังนี้
💠💠1. สรุปรายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)
2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี งปม. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564)
3. รายงานผลตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) (รอบที่ 5 เพิ่มเติม)
4. รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2564
5. รายงานผลการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรี ประจำปี 2564
💠ในการนี้ ดร.รัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ร่วมหารือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน และการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว โดย….สนง.เลขาฯ อกส.จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)