พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะทำงานติดตามคลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พช.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะทำงานติดตามคลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามกิจกรรมคลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น ๒ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้กิจกรรม คลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการคลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ กิจกรรมที่ ๖ ติดตามประเมินผล ดังนี้
๑) ส่งเสริม/สนับสนุนและพัฒนาทักษะอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม คลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
๓) ติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรม คลินิกอาชีพแก้จน คนร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการตามห้วงเวลาและตามกฏหมายที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด
@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
ภาพ/ข่าว โดย…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)