พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ)

💠 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ)
💠 วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ)ครั้งที่ ๔๒ / ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 ประเด็นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19)และผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๒๓๐/ว ๔๑๔๖ ลงวันที่๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
– ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(ควิด-19) ที่ ๑๐ /๒๕๖๔ เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ฯ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕’๖๔
๔. แนวทางการประสานรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ด
๕.การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างการรับรู้สำหรับประชาชน โดย สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๖. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ
๗. นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด โดย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อำเภอ)
💠 ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑ การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน ๑๘,๒๐๐ โด๊สเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท เพื่อจัดสรรและฉีตให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๒. พิจารณางบประมาณในการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK สำหรับตรวจตัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 และชุดน้ำยาเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (VTM) และอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 ทางห้องปฏิบัติการ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๗/๒๕๖๔ เรื่องขอความเห็นชอบการจัดงานส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาพหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
๔. การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างตัาวออกนอกพื้นที่เพื่อการทำงาน ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา จำนวน ๒๔ คน จาก อำเภอเสลภูมิ ไปจังหวัดภูเก็ต โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠💠ภาพ/ข่าว โดย…. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)