พ.ช.ร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

💠 พ.ช.ร้อยเอ็ด ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
💠 วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงฯ ตามวาระการประชุมฯ
💠 โดยมีระเบียบก่อนวาระการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ดังนี้ ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ๒) การนำเสนอพระบรมราโชวาท ๑ องค์
๓) การจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี ๒๕๖๔
💠 การประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุม แจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ ของทุกกลุ่มงาน การแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน และซักถามประเด็นต่อที่ประชุมเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
💠💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠💠 ภาพ/ข่าว โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 💠 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)