💠 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมฯ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พ.ช.ร้อยเอ็ด”

💠 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) แปลงนายวิษณุกร อ่อนพันธ์ บ้านโนนน้ำเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย
💠 ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการฯ และการพัฒนาพื้นที่ กับนายวิษณุกร อ่อนพันธุ์ เจ้าของแปลงผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ต่อไป
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)