พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมฯ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พ.ช.ร้อยเอ็ด”

💠 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทีมฯ ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พ.ช.ร้อยเอ็ด” กิจกรรมที่ 2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ณ พื้นที่แปลง นายสนอง ไขแสง บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนติดตามการดำเนินการโครงการฯ ของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) แปลงนายสนอง ไขแสง บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย
💠 ในการนี้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการฯ และการพัฒนาพื้นที่ ระหว่างนายประเสริฐ สมอุดร ผู้ดูแลแปลง และเจ้าของแปลง ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ต่อไป
💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)