พช.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)จังหวัดกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge – Based Otop : KBO) จังหวัด โดยมีนางราณี วงศ์ลุนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

(Visited 1 times, 1 visits today)