พช.ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

💠 วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00  น. นางนวลจันทร์  ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ  สมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  เป็นผู้กล่างรายงาน

💠  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 142 คน การดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ พัฒนาการอำเภอ

💠 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดแบบแผนการบริหารราชการและวิธีปฏิบัติงานที่ส่วนราชการต่างๆ จะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล  อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.2551-2555) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากร มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่กำหนดมุ่งเน้นการปรับปรุงขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและมีความเป็นมืออาชีพ โดยปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลในวงราชการให้เกิดความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ กอปรกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หมวด 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 76 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยได้นำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน   มาเป็นเครื่องมือในการแปลงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  โดยกิจกรรมในวันนี้ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้กับพัฒนาการอำเภอ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ในแนวทางกรอบการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด และการบันทึกการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กับ พัฒนาการอำเภอ

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 💠 💠 💠

💠 ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)