พช.ร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 2/2564  ณ จากกรมการพัฒนาชุมชน  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

💠 วันอังคารที่ 23  กุมภาพันธ์  2564 เวลา  13.30 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน   ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง  ก่อนวาระการประชุมเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนโดยการสวดมนต์และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน   โดยการประชุมมีเรื่องแจ้งจำนวน 18 เรื่อง  โดยการนำเสนอ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1)สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564  2) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 3) การทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2564   4) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2   5)กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 47 ปี และตัวอย่างความสำเร็จการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ บ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐ 6) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  7) การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และการนำเสนอเอกสารจำนวน  11 เรื่อง

💠 ในการนี้  นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 2/2564    ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  จากกรมการพัฒนาชุมชน  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด 💠

💠  💠  💠  💠

(Visited 1 times, 1 visits today)