พช.ร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพุธที่  13  มกราคม  2564 เวลา  08.00 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้อง War Room ชั้น 5  กรมการพัฒนาชุมชน  โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการซักซ้อม สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นแนวทางเดียวกันและขั้นตอนท่ำหนด  ทั้ง 7 กิจกรรม  โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุม ได้รับทราบว่าในการบริหารโครงการฯ ให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกำหนดรายการวัสดุที่ต้องการจัดซื้อ ดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานจากคู่มือ แนวทาง ที่กรมฯ ส่งให้ โดยละเอียด และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชน และให้ตระหนักว่าโครงการนี้เป็นงบประมาณของประชาชน

💠 ในการนี้  นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอหรือผู้แทน ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

💠  💠  💠  💠

💠 ภาพ/ข่าว  โดย….กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สพจ.ร้อยเอ็ด 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)