จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพุธที่ 16 กันยายน  2563 เวลา  11.00 น. นายทวี  จงประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด    โดยมีนางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นผู้กล่าวรายงาน

💠 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ปี 2560 – 2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง   เป็น 1 ใน 4 ของประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน มุ่งสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชน และชุมชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งการพัฒนาข้าราชการในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักสมรรถนะ และหลักการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานการณ์จริง และการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงานก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กร ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ทั้งในระดับหน่วยงาน ครอบครัว เกิดผลดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

💠 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำ    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมไปถึงการส่งเสริมค่านิยมองค์กรของข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในสังกัด ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะและเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์      เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดความรู้สึกที่ดีและสร้างความสมดุลการดำเนินชีวิตในหน่วยงานกับครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 140 คน ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบุคลากรอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  พบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 2.แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” (วิทยากรโดยคุณมนทิรา  เข็มทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน) 3.การเชิดชูเกียรติ

1) ใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี

2) ใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

3) ใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P

4) เกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร   ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5) เกียรติบัตรรางวัลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น “ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับดีเด่น”

  1. การทบทวนภารกิจตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
  2. แนวทาง/แผนงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564
  3. เดินทางไปราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 ก.ย.63

💠 💠 💠 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)