จังหวัดร้อยเอ็ด เชิดชูเกียรติโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพฤหัสบดี ที่ 30  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ  ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด   โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอำเภอ ทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียง

💠 ในพิธีก่อนการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียติกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  ดังนี้

  1. โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน         และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการประกวด ๒ ประเภท และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1.1 ประเภทผ้าไหมลายสาเกต (ลายอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด)

– รางวัลชนะเลิศ นางเอียบ นาคกระแส หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลรองชนะเลิศ นายสำราญ นาคกระแส หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 นางดาวลอย จันทรวงษ์ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 นางรำพรรณ จตุรวงศ์ หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 นางคำผา หอมฟุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

1.2 ประเภทผ้าไหมลายมัดหมี่

– รางวัลชนะเลิศ นางปราณี คณะเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

– รองชนะเลิศ นางดาวลอย จันทรวงษ์ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 นางทุมมี หอมพุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 นางบับพา นามชนะ หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

– รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 นางหอมไกล พลเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑.3 มอบโล่เกียรติคุณให้ ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด    ที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินจัดการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

๒. โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 256๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประจำปี 256๓ เพื่อจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำความดี และการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้นำชุมชน        และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนให้การทำงานในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จ จึงเห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมอบโล่รางวัล  จำนวน 1๑ ราย  ดังนี้

๒.1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

– บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับดีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน หมู่บ้าน ได้แก่

๑) บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๓  ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

๒) บ้านแคน หมู่ที่ ๒  ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๓) บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ ๕  ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒.3 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ชาย  ได้แก่

– นายนิรันดร์ ดาราก้านตรง ผู้นำ อช. (ชาย) ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.4 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด หญิง  ได้แก่

– นางอริสา  นนท์อ่อน ผู้นำ อช. (หญิง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.5 กลุ่ม/องค์กรแกนนำสำคัญหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

– กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.6 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่

– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.7 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 256๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

– นางสาวจิราภรณ์  ไชยสุวรรณ หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองแคน  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

  1. 8 พัฒนาการอำเภอ ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 256๓  ได้แก่

– นายอุดม  แก้ววัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.9 พัฒนากรขวัญใจชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 256๓  ได้แก่

– นางสาวกัณฐญา  สีทับ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

💠  💠  💠  💠

 

(Visited 1 times, 1 visits today)