นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.)  ครั้งที่ 6/2563 

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพุธที่  29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.)  ครั้งที่ 6/2563  ณ  ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ชั้น  5  ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ  ได้แก่นนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565  และแผนงาน/โครงการฯ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชองประเทศซที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง/กรม (Function)  และมีเรื่องต้องร่วมกันพิจารณา หลายประเด็น เช่น  การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2565  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565  ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565

💠   ในการนี้  นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้นฯ

 

💠 💠 💠 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)