นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน

 

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพฤหัสบดีที่  21  พฤษภาคม  2563 เวลา  11.00 น.นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด     เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี          ณ ห้องประดับเงิน  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการการประเมินผล   ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม  ในการจัดเก็บข้อมูล และเพื่อให้การประเมินผลทุนหมุนเวียนบรรลุค่าคะแนนตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลที่กรมบัญชีกลางกำหนด  กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 20 อำเภอๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 20 อำเภอๆ ละ 1 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ     รวมทั้งสิ้น 55 คน

💠 ตามที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนาม      ในบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 โดยมีบริษัท ทริส คอปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ) ทราบ และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 6 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การเงิน จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  จำนวน 2 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง   (ตัวชี้วัดร่วม) จำนวน 2 ตัวชี้วัด

การประชุมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด  และสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

💠 ทั้งนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทตรีที่มีประสิทธิภาพ

💠  💠  💠  💠

(Visited 1 times, 1 visits today)