นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการ “ถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี 2563 คร้งที่ 1 ฮีตมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด 

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพฤหัสบดี ที่ 5  มีนาคม  2563  เวลา  18.30  น. ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2563  ณ บริเวรถนนรัชชูปการ (ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด)  อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ OTOP

  1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด
  2. เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในงานครั้งนี้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ของการแสดงสินค้า ที่คัดสรรมาจากสุดยอดของสินค้าในแต่ละตำบล อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค      นำมาจำหน่ายในราคาที่ถูกและคุ้มค่า ซึ่งเป็นสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน          และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยซื้อของไทย กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งสินค้าเหล่านี้นอกจากจะราคาไม่แพงแล้วยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้สินค้าไทยก้าวไกลไปทั่วโลก และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOPในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
  3. การจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 120 บูธ จากทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดและบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าอยู่ที่ถนนคนเดินสาเกต
  4. การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

3.การประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน

  1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทีทอง ลดแลก แจก แถม ทุกวัน

โดยในการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการบูรณาการการประกวดขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด  ซึ่งผลการประกวดการขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน  ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอเสลภูมิ  รองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ ทีมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่อำเภอจตุรพักตรพิมาน  และรางวัลชมเชยอีก 17 ทีม  โดยมีกาามอบโล่รางวัลและใบประกาศเกีรยติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเลยในพิธีเปิดในวันนี้

💠 ทั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ช่องทางการตลาดในระดับจังหวัด อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก     ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถือเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน

จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ ให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  อันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า OTOP ของไทย/ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการตลาด    แหล่งเงินทุน/ ตลอดจนการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP สู่สากล โดยมีกลไกประชารัฐ เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่าย OTOP ทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รกท.พัฒนาการจังหวัด ร้อยเอ็ด  เป็นผู้กล่าวรายงานและได้กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

💠  💠  💠  💠…

(Visited 1 times, 1 visits today)