@ ร้อยเอ็ด @ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโพนฮาด อำเภอเกษตรวิสัย

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วยนายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายวัชรศักดิ์ หรุ่นทะเล พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)