@ ร้อยเอ็ด @ วทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน

@ร้อยเอ็ด@ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน บ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิและพี่น้องบ้านตากหยวก เข้าร่วมเวที

(Visited 1 times, 1 visits today)