@ ร้อยเอ็ด @ มอบโล่รางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 10 รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
-บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับดีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่
(๑) บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
(๒) บ้านปอภาร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
(๓) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ชาย ได้แก่
-นายกุมภา คุ้มโนนชัย ผู้นำ อช. ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด หญิง ได้แก่
-นางอมรรัตน์ ผลาชิต ผู้นำ อช. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ชัย
กลุ่ม/องค์กรแกนนำสำคัญหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสูงยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
-ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
พัฒนาการอำเภอ ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่
-นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอโพนทอง
พัฒนากรขวัญใจชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่
-นางสาว วรรณิภา สุโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.โพนทอง
โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)