@ ร้อยเอ็ด @ ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านตาหยวก หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 12 นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ในการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านตาหยวก หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีนายนิคม บูระพันธ์ พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ภาคีการพัฒนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องบ้านตาหยวก ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)