@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“ บ้านปอภาร หมู่ที่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านปอภาร หมู่ที่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(นายไพรัช หอมกลิ่น)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนอำเภอที่ 1 กลุ่ม/องค์กร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านปอภาร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชน โดยเฉพาะอาชีพการทำลวดหนาม ทอเสื่อ กลุ่มทอผ้า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและการแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มโซนอำเภอที่ 1 (อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญและอำเภอทุ่งเขาหลวง)

(Visited 1 times, 1 visits today)