@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ออกคัดสรร ณ บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง โดยนายอำเภอโพนทอง(นายวัยวุฒิ อาศรัยผล)พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนอำเภอที่ 2 กลุ่ม/องค์กร อำเภอเ
มยวดี อำเภอเมืองโพธิ์ชัย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านสมสนุก ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชน โดยเฉพาะอาชีพการทำข้าวเกรียบว่าว ทอเสื่อกกลายขิต กลุ่มเลี้ยงไก่พื้น และการแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มโซนอำเภอที่ 2 (อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดี)

(Visited 1 times, 1 visits today)