@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ออกคัดสรร ณ บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนอำเภอที่ 3 กลุ่ม/องค์กร อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอศรีสมเด็จ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านหนองแอกให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของชุมชน โดยเฉพาะอาชีพการทำทอง การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน(ทำพานบายศรี) ทอผ้าสไบขิต ทอเสื่อกก

(Visited 1 times, 1 visits today)