@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2559 ออกคัดสรร ณ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร โดยนายอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอกลุ่มโซนอำเภอที่ 4 กลุ่ม/องค์กร อำเภอโพนทราย อำเภอหนองฮี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านเทพารักษ์ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชน โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเยี่ยมชมและแนะนำกิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มแปรรูปพริก และครัวเรือนต้นแบบการทำการเกษตร

(Visited 1 times, 1 visits today)