@ ร้อยเอ็ด @ การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข“และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับโซนอำเภอที่ 4 พร้อมคณะฯ ร่วมคัดสรรกิจกรรมฯ ณ บ้านโพนนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องบ้านโพนนางาม ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)