@ ร้อยเอ็ด @ กลุ่มทอผ้าบ้านผักกาดหญ้า

การทอผ้าในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นวิถีมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย โดยใช้พืชเส้นใย เช่นฝ้าย และวัสดุในพื้นที่มาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ในครัวเรือน ต่อมา ในปี 2520 หน่วยงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม โดยอบรมและสนับสนุนวัสดุในการทอ ในปี 2525 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้หมู่บ้านมีเงินออม และเงินทุนในการประกอบอาชีพ ในปี 2536 ได้รับวัสดุและอุปกรณ์ในการทอผ้าเป็นการต่อยอดให้กลุ่มและได้มีการทอผ้ามาอย่างต่อเนื่อง ปี 2555 กลุ่มได้พัฒนาจากทอผ้าไหมอย่างเดียว เพิ่มผ้าขาวม้าขึ้นอีก กลุ่มจึงมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ในปี 2557 กลุ่มได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมสาเกตและผ้าพื้นเมืองอื่นๆสู่สากล ได้เข้ารับการฝึกอบรม และได้รับวัสดุสนับสนุนในการพัฒนาการทอผ้า และได้พัฒนาเพิ่มผลิตภัณฑ์มีผ้าพันคอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 27คน คณะกรรมการ 9 คน เงินทุนของกลุ่ม 30,000 บาท
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้านุ่ม สีสดใสโดดเด่น บ่งบอกถึงภูมิปัญญาผนวกกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองตลาดปัจจุบัน
และราคาย่อมเยา
กลุ่มทอผ้าบ้านผักกากหญ้า หมู่ 3 (ผักกาดหญ้าผ้าทอมือ)
เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานกลุ่ม นางอรสา โพธิจักร โทร. ๐๘7- 277-3964

(Visited 1 times, 1 visits today)