ข้าวปรองดรอง

นายณัฐวัฒน์ สีตี ที่อยู่ 4 หมู่ที่ 16 ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081 3695184
ข้าวปรองดรอง เป็นข้าวที่มีความเด่นแต่ละสายพันธุ์มารวมกันเพื่อสุขภาพ โดยปลูกแบบอินทรีย์ชีวภาพ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 สายพันธ์มารวมกัน คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวลืมผัว ข้าวหอมมะลิแดง และข้าวหอมนิล ซึ่งเป็นการผลิตที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยกลุ่มได้เน้นที่สุขภาพของผู้บริโภค
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
ปี 2549 ขอใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP)
, ปี 2553 ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ สามดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553
ปี 2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทอาหาร
ปี 2555 ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ สี่ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2554
ปี 2558 ได้รับคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ราคา กิโลกรัมละ 70 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)