สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

 

   

 


 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความเหมาะสม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภาพประกอบ

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการข้อมูลจปฐ.
ดีเด่นผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลจปฐ.ดีเด่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่น โดยมี นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมกรมการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘่

รายละเอียด

 

   

   

   

   

หนังสือพิมพ์

     

 

 
   

  ๑. โครงสร้างและการจัดองค์กร  
  ๒. สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินการ  

  ๓. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  
  ๔. กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ  

            
     

ข่าวย้อนหลัง
   
         

 

 
        สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
ข้อมูล จปฐ 58       สพอ.จังหาร
ข้อมูล จปฐ 57       สพอทุ่งเขาหลวง
ข้อมูล จปฐ 56   มาตรา๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ไม่มี)   สพอ.เสลภูมิ
ข้อมูล จปฐ 55   มาตรา๙(๒) นโยบายและการตีความ   สพอ.ธวัชบุรี
ข้อมูล กชช2ค ปี 58   มาตรา๙(๓) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปี2558   สพอ.เชียงขวัญ
ข้อมูล กชช2ค ปี 56   มาตรา๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อเอกชน   สพอ.โพนทอง
ข้อมูล กชช2ค ปี 54   มาตรา๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่อ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษา   สพอ.หนองพอก
คลังองค์ความรู้   มาตรา๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน   สพอ.โพธิ์ชัย
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด   มาตรา๙(๗) มติรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยรัฐมนตรี   สพอ.เมยวดี
ศูนย์ข้อมูลกลางกรม พช.   มาตรา๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด   สพอ.เมืองสรวง
    มาตรา๙(๓) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปี2559   สพอ.เกษตรวิสัย

  ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ปี 2559   สพอ.ศรีสมเด็จ
                        ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ปี 2558   สพอ.ปทุมรัตต์
คู่มือ e-submission                         สรุป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557   สพอ.จตุรพักตรพิมาน
คู่มือ โปรแกรม OA                           สพอ.อาจสามารถ
คู่มือ Post รูปลงโอเอ  

รวมลิงค์

  สพอ.พนมไพร
โปรแกรม จปฐ.  
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
  สพอ.สุวรรณภูมิ
คู่มือ PhotoScape  
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การติดตามโครงการกิจกรรม
  สพอ.หนองฮี
คู่มือติดตั้ง Dreamweaver CS4  
โครงการ กข.คจ. เรียน E-learning กพ
  สพอ.โพนทราย
คู่มือติดตั้ง WS_FTP Pro  
กองทุนหมู่บ้าน ทีวีพัฒนาชุมชน
   
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลกลางกรม  
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน
   
โปรแกรม ABC (บัญชีครัวเรือน)  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ พช.
   
แบบบัญชีครัวเรือน ABC  
อาสาพัฒนาชุมชน แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด  
   
   
         
         
   

   
     

   
         

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009 โทรสาร ต่อ 15
http://roiet.cdd.go.th // E-mail : cdroied@hotmail.