Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

เอกสาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ล่าสุด

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (จังหวัดร้อยเอ็ด)


<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (จังหวัดร้อยเอ็ด)


<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ข้อเขียน) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (จังหวัดร้อยเอ็ด)


<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

คู่มือและไฟล์ KML แต่ละอำเภอ

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

เอกสารนำเสนอผู้ตรวจฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

 

คำสั่งประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

เอกสารบรรยาย
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
                     
<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

เอกสารการคัดสรร หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

เอกสารการคัดสรร หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2559

<<<...คลิ๊กดาวน์โหลด...>>>

เอกสารการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท ด้านความมั่นคง

<<<<คลิ๊กที่นี้>>>>>

 

อธืบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
... รายละเอียด ... 
...คลิ๊กดาวน์โหลด...

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุม
ชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให
้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยมีนายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
อำเภอสุวรรณภูมิ
  ... รายละเอียด ... 
 "เสริมสร้างความตะหนักในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ"
   นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ตระหนัก ในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
  ... รายละเอียด ... 
 "OTOP คัดสรร สวรรค์เมืองร้อยเอ็ด"
   นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดโครงการ"OTOP คัดสรร สวรรค์เมืองร้อยเอ็ด" ณ ถนนหน้าศาลากลาง เนื่องในงาน

"มิ่งมงคลสถิตในใจประชา 60 ปี รอยยาตรายังจารึก" จังหวัดร้อยเอ็ด นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

และกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ
  ... รายละเอียด ... 
 "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
   นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุม
ชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มงานสารสนเทศ /ฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีว
ศึกษา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
  ... รายละเอียด ... 
 "ด้วยรักและผูกพัน"
   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา แสดงมุทิตาจิต นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  ... รายละเอียด ... 
 "นโยบาย ปี 2559"
   นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบนโยบายการทำงานพัฒนาชุมชน ปี 2559 โดยมี  นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมรับมอบนโยบาย
  ... รายละเอียด ... 
 "ก้าวย่าง ปีที่ 54 กรมการพัฒนาชุมชน"
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ 53 ปี
  ... รายละเอียด ... 
 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นายสมพงษ์ บำรุงรส พัฒนาการอำเภอโพธิ์ฃัย ที่เกษียณอายุ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                    ข่าวย้อนหลังปี 2557 ข่าวย้อนหลัง ปี 2558

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
  ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน ปี 2559
ข้อมูล กชช2ค2558
ข้อมูล จปฐ ปี 2558
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 58
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 57
ข้อมูล จปฐ ปี 57
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
IQL ร้อยเอ็ด
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย


กรอบการประเมินรอบที่ 2/2558
PMQA 2558
โครงการหมู่บ้านร้อยเอ็ดสร้างสรรค์(CVR)
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
คู่มือ การจัดกิจกรรม 5 ส.
ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและ
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ
์และสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ให้กับ ประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดแสดงและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์(Road Show)กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของ
ที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาออกเเบบการนำเสนอข้อมูล
พร้อมสื่ออุปกรณ์ในการนำเสนอ โครงการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเเละเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  <<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>>
ประกวดราคาจ้างเหมาออกเเบบเเละจัดทำบูธ
ประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเเละ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
 

<<<<<รายละเอียดคลิกที่นี้>>>>>

สอบราคาจ้างจัดทาป้ายพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์หมู่บ้านท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและสาธิตผลิตภัณฑ
์เป็นของฝากของที่ระลึกกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
์เป็นของฝากของที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุชุดเครื่องนอนสาหรับครอบครัว
Home Stay กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของฝาก
ของที่ระลึกโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
<<คลิกที่นี้>>
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 255700050697
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 2
 ผู้ชมเมื่อวาน 5
 ผู้ชมเดือนนี้ 299
 ผู้ชมทั้งหมด 50697
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Thu 22 September, 2016 11:26  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์