Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

 ถนนคนเดิน OTOP ร้อยใจไทยร้อยเอ็ด
ยิ้มได้2
   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานถนนคนเดิน OTOP
ร้อยใจไทยร้อยเอ็ด ยิ้มได้ ภายใต้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ม
ีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ตำนาน โอทอปจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 

  มหกรรมผ้าไหมสาเกต สู่สากล

   นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานโอทอป
ร้อยเอ็ด ผ้าไหมสาเกตสู่สากล มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช
พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานและให้การ
ต้อนรับ ณ ห้องเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดชลบุรี
  ... รายละเอียด ... 
  ถนนคนเดิน OTOP ร้อยใจไทยร้อยเอ็ด ยิ้มได้
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานถนนคนเดิน OTOP
ร้อยใจไทยร้อยเอ็ด ยิ้มได้ ภายใต้งบประมาณ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
มีนายอวยชัย ม่วงมนตรี ประธานกลุ่มอำเภอที่ ๑
และพัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์ตำนวนโอทอปจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  คืนความสุข ให้ชาวร้อยเอ็ด
     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานคืนความสุขให้
ชาวร้อยเอ็ด มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการ
จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  ร่วมคืนความสุขให้ชาวนา
     นายมนัส โนนุช ผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สาธิตการปักดำนาแปลงสาธิต ปี 2557
ตามโครงการ “หนึ่งใจ..เกษตรกร” จังหวัดร้อยเอ็ด
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  คืนความสุขให้ผืนป่า
     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบวชป่า เพื่อคืนความสุข
ให้ผืนป่า มีนางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัด
ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม
ณ อำเภอจังหาร
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                                                                       ข่าวย้อนหลังปี 2557

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตน์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คะแนนการส่งงาน
                                                             รายงานหนังสือจังหวัดส่งทั้งหมด รายงานหนังสืออำเภอส่งทั้งหมด

พัฒนาชุมชนจังหวัดส่งหนังสือ
 //   ค้นหนังสือจังหวัด  //  สำหรับจังหวัดส่งหนังสือถึงอำเภอ
วันที่ส่ง
เรื่อง
กลุ่มงาน
รับ
  ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
  แนวทางการตรวจสุขภาพออมทรัพย์
รวมงานนำเสนองานประชุมใหญ่
   
รายละเอียดตัวชี้วัด IPA 
คู่มือวิทยาลัยชุมชน ศอช.ต้นแบบ
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด
 
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC



00031067
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 28
 ผู้ชมเมื่อวาน 95
 ผู้ชมเดือนนี้ 1286
 ผู้ชมทั้งหมด 31067
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
PPT ภาระกิจทีมวิทยากร
PPT วิทยากรเวทีเผยแพร่ทางออกประเทศไทย
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (ลูกทุ่ง)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (cha cha)
เพลงร้อยเอ็ดเมืองแห่งความสุข (acustic)
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖







ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์
Update : Mon 21 July, 2014 23:58   By Metashit Sirichancheun

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009   โทรสาร 043-513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น