Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

  ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
    นายสุรพงษ์ สายโอภาส นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดตลาดนัด ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กลุ่มโซนที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม ณ ลานตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวชที่ 12
น างสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้จรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ที่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวชที่ 12
    างสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้จรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก
  ... รายละเอียด ... 
  การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP
    างสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้จรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ร่วมประชุมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านการผลิต การค้าและการตลาด
  ... รายละเอียด ... 
  การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวชที่ 12
    างสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้จรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ที่บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวชที่ 12
    ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 (นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์) มอบนโยบายการทำงานแก่พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
 "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กลุ่มอำเภอโซนที่ 4"
    กลุ่มโซนอำเภอ ที่ 4 (อำเภอเสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี) และเครือข่าย OTOP จัดกิจกรรม"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ณ สนามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2558
  ... รายละเอียด ... 
 "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่มโซนอำเภอ ที่ 3 (อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมืองสรวง อำเภอปทุมรัตต์ และอำเภอศรีสมเด็จ)เครือข่าย OTOP จัดกิจกรรม"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ณ สนามที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558
  ... รายละเอียด ... 
 แสดงความยินดีกับ พัฒนาการจังหวัดนครพนม
  นางสาวสุณี  สุทธิวานิช  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนายธีระเชษฐ์ สอนปะละ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแต่งตั้งเป็นพัฒนาการจังหวัดนครพนม
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                    ข่าวย้อนหลังปี 2557 ข่าวย้อนหลัง ปี 2558

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูล กชช2ค2558
ข้อมูล จปฐ ปี 2558
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 58
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 57
ข้อมูล จปฐ ปี 57
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย
โครงการหมู่บ้านร้อยเอ็ดสร้างสรรค์(CVR)
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
คู่มือการบันทึกครัวเรือนยากจน (กรม)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00044711
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 1
 ผู้ชมเมื่อวาน 11
 ผู้ชมเดือนนี้ 525
 ผู้ชมทั้งหมด 44711
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Tue 19 May, 2015 9:52  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์