Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ ๖๘
ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดร้อยเอ็ด
....คลิ๊กที่นี้.....

  เชิดชูเกียรติการบริหารจัดการข้อมูล จปฐ.ดีเด่น
   นายธนวัฒน์ พลอยนโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารจัดการข้อมูลจปฐ.
ดีเด่น
ผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลจปฐ.ดีเด่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่น โดยมี นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุมกรมการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
  ... รายละเอียด ... 
  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตธรรมาภิบาล ดีเด่น
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการการคัดเลือก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมธรรมาภิบาลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
 OTOP THAI จะเป็นอย่างไรเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดประชุมโครงการ"OTOP จะเป็นอย่างไรเมื่อนาคตไล่ล่าคุณ"
ณ ห้องประชุมห้างโรบินสันร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  นำเสนอสุดยอด otop ประเภทอาหาร
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเยี่ยมชมการนำเสนอสุดยอด OTOP ประเภทอาหาร ณ ลานถนนคนเดิน สาเกตุนคร (ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด) โดยมี กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย
  ... รายละเอียด ... 
 นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบท ต่อสาธารณะชน ระดับจังหวัด ปี 2558
   นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการ นำเสนอผลการพัฒนาคุณาพ
ชีวิตคนไทยในชนบทต่อสาธารณะชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้นท์
  ... รายละเอียด ... 
 คัดสรรฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหนองมะแซว หมุ่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
   นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหนองมะแซว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย-หญิง)
กลุ่มองค์กรดีเด่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ระดับตำบล
  ... รายละเอียด ... 
 คัดสรรฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหัวงัว หมุ่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
   นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหัวงัว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย-หญิง)
กลุ่มองค์กรดีเด่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ระดับตำบล
  ... รายละเอียด ... 
 คัดสรรฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านโพนฮาด หมุ่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
   นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย-หญิง)
กลุ่มองค์กรดีเด่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ระดับตำบล
  ... รายละเอียด ... 
  คัดสรรฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหนองทุ่ม หมุ่ที่ 2 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
 นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น (ชาย-หญิง)จากตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร กลุ่มองค์กรดีเด่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ระดับตำบล
  ... รายละเอียด ... 
  พัฒนาการอำเภอดีเด่น
    นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวราชการที่ 12 คัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น(นายวัชระศักดิ์ หรุ่นทะเล)พัฒนาการอำเภอเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวกู่กาสิงห์
  ... รายละเอียด ... 
  ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
  นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่ม/องค์กร
เครือข่ายและชุมชน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ... รายละเอียด ... 
  การตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวชที่ 12
    นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวราชการที่ 12 คัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน(นางกรรณิการ ลือโสภา)นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย และเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง
  ... รายละเอียด ... 
  พัฒนากรขวัญใจชุมชน
   วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 คัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน(นางกรรณิการ ลือโสภา)นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย
  ... รายละเอียด ... 
  การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
   วันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจีาชการที่ 12 คัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 
  สถาปนาคณะกรรมการบริหารโรตารีร้อยเอ็ด
   วันที่ 6 มิถุนายน 2558 นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ OTOP ที่อกกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องในงาน ฉลองสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการบริหารโรตารีร้อยเอ็ด
ภาค 3340 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด
  ... รายละเอียด ... 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง                    ข่าวย้อนหลังปี 2557 ข่าวย้อนหลัง ปี 2558

พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำเภอ
พัฒนากร
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานสารสนเทศฯ
ฝ่ายอำนวยการ
แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   
ข้อมูล กชช2ค2558
ข้อมูล จปฐ ปี 2558
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 58
ข้อมูลครัวเรือนยากจน 57
ข้อมูล จปฐ ปี 57
ข้อมูล จปฐ ปี 56
ข้อมูล จปฐ ปี 55
ข้อมูล จปฐ ปี 54
ข้อมูล กชช2ค
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
คลังองค์ความรู้
VDR จังหวัดร้อยเอ็ด
TDR จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
   
สพอ.เมืองร้อยเอ็ด
สพอ.จังหาร
สพอ.ทุ่งเขาหลวง
สพอ.เสลภูมิ
สพอ.ธวัชบุรี
สพอ.เชียงขวัญ
สพอ.โพนทอง
สพอ.หนองพอก
สพอ.โพธิ์ชัย
สพอ.เมยวดี
สพอ.เมืองสรวง
สพอ.เกษตรวิสัย
สพอ.ศรีสมเด็จ
สพอ.ปทุมรัตต์
สพอ.จตุรพักตรพิมาน
สพอ.อาจสามารถ
สพอ.พนมไพร
สพอ.สุวรรณภูมิ
สพอ.หนองฮี
สพอ.โพนทราย


กรอบการประเมินรอบที่ 2/2558
PMQA 2558
โครงการหมู่บ้านร้อยเอ็ดสร้างสรรค์(CVR)
ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี 2558
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รอบการประเมินที่ 1/2558
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558
แบบรายงานผลการเบิกจ่าย BPM
รวม PPT นำเสนอประชุม
ทบทวนยุทธศาสตร์ 24 ตค. 57
ตัวชี้วัดปี 2557 (PA57)
ค้นหายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005 แบบใหม่   
แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6006แบบใหม่   
ตัวอย่างหนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบขอใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 
 
 

รวมวีดิทัศน์งานพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด รวมวารสารพัฒนาร้อยเอ็ด
ประกาศสอบราคาสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
โครงการแผยแพร่ผลการจัดเวทีเสวนาฯ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557
ประกาศรับสมัคร อสพ.ร้อยเอ็ด 2557
ประกาศผลสอบ อสพ 2557
คลังข้อมูลทุนชุมชน
การแก้ปัญหาระบบ GIS
โปรแกรม ABC00045535
 ผู้ชมขณะนี้ 1
 ผู้ชมวันนี้ 3
 ผู้ชมเมื่อวาน 14
 ผู้ชมเดือนนี้ 101
 ผู้ชมทั้งหมด 45535
เริ่มนับ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
PPT นำเสนอ ผู้ตรวจ 16012558
PPT นำเสนอประชุม จนท.รอ./ผู้ตรวจ 200557
คู่มือการใช้งานระบบ E-Office สพจ.ร้อยเอ็ด
คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์ข่าว
รายงานการประชุมคณะทำงาน ศจพ.จ.รอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ดูข่าวประชาสัมพันธ์ของอำเภอย้อนหลัง
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-พฤศจิกายน 2556)


ข้อมูลอินเตอร์

Update : Wed 1 July, 2015 16:20  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ตึก 3 ชั้น 2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :: 043511260 // 043513009
http://roiet.cdd.go.th         //           E-mail : cdroied@hotmail.com
Facebook :: พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด
ผู้ดูแลระบบ นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์