@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย @ วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ดำเนินงานการประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค

(Visited 1 times, 1 visits today)