คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๕.๔ จัดกิจกรรมแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22/08/2561)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/07/2561)