ประกาศ

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11/07/2561)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมมหกรรมเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

(30/04/2561)

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ/สาธิตและวัสดุสนับสนุนการบริหารจัดการฯโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13/09/2560)