จัดซื้อจัดจ้าง

แก้ไขราคากลาง รายการวัสดุประกอบโครงการ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ 1.4 กิจกรรมจัดเวทีสรุปบทเรียน จัดการความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้

(15/05/2560)

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวัสดุสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(จ้างจัดทำป้ายและแผ่นพับ)กิจกรรมย่อย 1.4 จัดเวทีสรุปบทเรียน จัดการความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

(09/05/2560)