ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดร้อยเอ็ด (อนุ  นตผ.จังหวัด)

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561