ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ;วันนี้ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.จังหวัดร้อยเอ็ดรับฟังการประชุม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน”ผ่านระะบบ Video Conference ณ สพจ.ร้อยเอ็ด เน้นเร่งรัดเบิกจ่ายฯ