ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด: เมืองเกินร้อย@ วันนี้ 15 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมที่1 การสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

@ร้อยเอ็ด:เมืองเกินร้อย@วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.บริษัท วันเดอร์ โซลา จำกัด ผู้ผลิตรายการ MMM Maagzine Onair ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ่ายทำวิดิทัศน์ เรื่อง การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.ปี 2561

@ ร้อยเอ็ด: เมืองเกินร้อย@ วันนี้ 13 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.)

@ร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย: นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ( กรอ.จังหวัด ) ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร(ชั้น3)

@ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.39 น.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิด“โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” กิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อยเอ็ด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่ม งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศชุมชนปี2561

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงิน จำนวน ๓๓,๗๐๐ บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ประธานรับมอบในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๑