ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกี่ยวกับ พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@ 21 พย.60 เวลา 13.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@ 20 พ.ย.2560 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พลังสตรี พลังสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง” (มหกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560)

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ รับการตรวจติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จาก นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่ 12

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560