ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯเพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง การดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2562

นายสมหวัง​   พ่วงบางโพ​ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมดาราพาหลง (รัก) เสน่ห์แห่งวิถี We Love ISAN เส้นทางท่องเที่ยว ณ บ้านป่ากุง ม.11​ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ​ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/พัฒนาการอำเภอ 20 อำเภอและนักวิชาการจังหวัด เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ชื่องาน”ร้อยเอ็ดภูมิใจภูมิปัญญา สาเกตนคร”

นายดำรงค์ สิริวิชย  อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562