ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานจัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด”สมาธิกับการทำงานอย่างมีความสุข”

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 24 พ.ย.60 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2560

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 23 พย.60 เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. /โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ณ รร.บ้านข่อย ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เปิดการฝึกอบรมและมอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ปี ๒๕๖๑

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย@ วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ คสป. ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.รอ.รองประธาน คสป./นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายคมกริช ชินชนะ หน.กลุ่มงายยุทธศาสตร์ฯ ในฐานะเลขานุการ คสป.

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก จังหวัดร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 23พฤศจิกายน 2560 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด รุ่นที่ 4

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด