ข่าวประชาสัมพันธ์

@ ร้อยเอ็ด @ การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ผ่าน ระบบ VDO Conference

@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลและสำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559

@ ร้อยเอ็ด @ การคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลและสำนักงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559