ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนักวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบนโยบายและร่วมประชุมติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และคณะ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ชื่องาน “เที่ยวชมวิถี ของดีเมืองร้อยเอ็ด สาเกตนคร @101”