ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ;วันนี้ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.จังหวัดร้อยเอ็ดรับฟังการประชุม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน”ผ่านระะบบ Video Conference ณ สพจ.ร้อยเอ็ด เน้นเร่งรัดเบิกจ่ายฯ